همایش مشترک با دانشگاه الزهرا

برگزاری همایش پژوهش در استاندارد حلال و نقش فراگیر آن