حضور مشارکت کنندگان محترم :بیست و یکمین نمایشگاه بین المللیصنایع غذایی ...

🔅براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری و سازمان کنفرانس اسلامی، گردشگری “حلال” ...