امروز دو مصاحبه با اصحاب مطبوعات در محل انستيتو حلال كره ...