شرکت در همایش و نمایشگاه حلال اندونزی ...

شرکت در همایش موسسات حلال جهان در اندونزی ...

شرکت در همایش کاسگب آنکارا ...

همایش حلال ترکیه – ضیافت شام ...

حضور در همایش اتاق اسلامی قطر ...

نمایشگاه دام و طیور ...

دیدار از غرفه شرکت اتریشی در آگروفود ...

بازدید از نمایشگاه میهاس ...

بازدید از کارخانه رانی ایران ...

بازدید از کارخانه رانی در امارات متحده عربی ...

امضا تفاهم نامه های همکاری گردشگری ...

امضا تفاهم نامه همکاری تجاری ...

نمایندگی حلال جهانی در فرانسه ...

امضا تفاهم نامه همکاری در حوزه حلال ...

دیدار با مسئولان استان خود مختار ین چوآن در چین ...

دیدار با رئیس SGS ایتالیا ...