سخنرانی در همایش حلال آنکارا ...

شرکت در همایش World Halal Forum ...

تفاهم نامه با مرکز تحقیقات شیلات ایران ...

دیدار با مفتی شهر تاتارستان روسیه ...

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در محل خبرگذاری ایتارتاس روسیه ...

دیدار از تاجیکستان برای همکاری های حلال ...

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در شهرماربل روسیه به همراه استاندار ...