🔅براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری و سازمان کنفرانس اسلامی، گردشگری “حلال” ...