تفاهم نامه با انجمن دوستی ایران و ارمنستان ...

تفاهم نامه با بندر امام خمینی ...

تفاهم نامه با دانشگاه الزهرا ...

تفاهم نامه با منطقه آزاد انزلی ...

تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس ...