مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در محل خبرگذاری ایتارتاس روسیه

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در محل خبرگذاری ایتارتاس روسیه