حلال جهانی در روسیه

دیدار با مفتی شهر تاتارستان روسیه