حلال جهانی در پاکستان

دیدار شرکت کنندگان در همایش حلال کراچی از مقر اتاق اسلامی