همایش حلال در ورزش

همایش حلال در ورزش

برگزاری مشترک همایش حلال در ورزش با همکاری دانشگاه الزهرا