حلال جهانی در مالزی

دیدار با مدیر کل توسعه و تجارت مالزی,میهاس