حلال جهانی در مالزی

دیدار با وزیر صنعت مالزی آقای مخریز ماهاتیر