حلال جهانی در سفارت ایران

دیدار با رایزن فرهنگی ایران در فرانسه