حلال جهانی در اندونزی

شرکت در همایش و نمایشگاه حلال اندونزی