تقدیر از طرف نایب رئیس اتاق بازرگانی اسلامی

اهدا تندیس و لوح تقدیر از طرف نائب رئیس اتاق بازرگانی اسلامی