تفاهم نامه با چین

امضا تفاهم نامه های همکاری گردشگری