دانشگاه صباح مالزي و تحقيقات حلال

از مجموعه دانشگاه هاى دولتى مالزي ، دانشگاه صباح است كه در بخش مربوط به غذا و سلامت آن ، تحقيقات حلال در زمينه نقش غذاهاى حلال در تامين بهداشت و سلامت و همچنين تاثير مخرب غذاهاى حرام در جريان است.
از مجموعه دانشگاه هاى دولتى مالزي ، دانشگاه صباح است كه در بخش مربوط به غذا و سلامت آن ، تحقيقات حلال در زمينه نقش غذاهاى حلال در تامين بهداشت و سلامت و همچنين تاثير مخرب غذاهاى حرام در جريان است.

از مجموعه دانشگاه هاى دولتى مالزي ، دانشگاه صباح است كه در بخش مربوط به غذا و سلامت آن ، تحقيقات حلال در زمينه نقش غذاهاى حلال در تامين بهداشت و سلامت و همچنين تاثير مخرب غذاهاى حرام در جريان است. پروفسور شريف الدين شارانى رئيس دانشگاه و مريم عبداللطيف مدير بخش خدمات غذاى حلال، زمينه خوبى فراهم آورده اند تا تحقيقات حلال در حوزه سلامتى غذا انجام شود.

تجربيات انجام شده در زمينه حلال در سه دانشگاه و مركز تحقيقات درمالزي ، جمع بندى و ارائه مي شود. دبيركل موسسه حلال جهانى در گفتگو با مديران نامبرده اين دانشگاه، همكاري ميان دو مركز را تصويب و اجرائيات آن را برنامه ريزى کرد.