از مجموعه دانشگاه هاى دولتى مالزي ، دانشگاه صباح است كه ...