مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت ...

Japan is trying to expand export of halal food to Middle ...

For years, we had seen halal brand just on food products, ...

The biggest halal restaurant of Europe had been established in Roubaix, ...

Sixteen restaurants around Taiwan were given Halal certification, which identifies them ...

ورزش و تفریحات بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است و ...

خانم آيدا غانم قادر عضو گروه حلال در دانشگاه قدس (فلسطين) ...

به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر ...