مركز تاييد گواهى حلال استراليا

محمد الموهلى رئيس مركز تاييد گواهى حلاال استراليا از تحقيقات اين مركز سخن گفت.
محمد الموهلى رئيس مركز تاييد گواهى حلاال استراليا از تحقيقات اين مركز سخن گفت.

محمد الموهلى رئيس مركز تاييد گواهى حلاال استراليا از تحقيقات اين مركز سخن گفت.
 
او كه خود مقاله جديدى در موضوع غذاهاى جديد و حلال نوشته است فعاليت مركز خود در استراليا را تشريح نموده و چالش هاى موجود در زمينه گواهى حلال در كشورهاى مختلف را بر شمرد.