مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت ...

به گزارش مطبوعات بلژیک با توجه به آمار بسیار بالای صادر ...

محمد الموهلى رئيس مركز تاييد گواهى حلاال استراليا از تحقيقات اين ...