ترانزیت حلال، مکمل فرایند حلال

بنا بر تحقیقات موسسه حلال جهانی، ترانزیت حلال از زمینه هایی است که اطمینان خاطر در مورد یک محصول حلال را تضمین می کند، این است که امروزه ترانزیت حلال مکمل فرایند حلال برای تولید محصول مورد توجه قرار گرفته و جریان اجرایی خود راطی می نماید.
بنا بر تحقیقات موسسه حلال جهانی، ترانزیت حلال از زمینه هایی است که اطمینان خاطر در مورد یک محصول حلال را تضمین می کند، این است که امروزه ترانزیت حلال مکمل فرایند حلال برای تولید محصول مورد توجه قرار گرفته و جریان اجرایی خود راطی می نماید.

بنا بر تحقیقات موسسه حلال جهانی، ترانزیت حلال از زمینه هایی است که اطمینان خاطر در مورد یک محصول حلال را تضمین می کند، این است که امروزه ترانزیت حلال مکمل فرایند حلال برای تولید محصول مورد توجه قرار گرفته و جریان اجرایی خود راطی می نماید. بنابراین گزارش، کافی نیست که محصولی فقط با بررسی فرایند تولید و بررسی مواد اولیه اش حلال اعلام شود زیرا ممکن است این محصول حلال در مسیر حمل و نقل دریایی، انواع کشنده های ریلی، زمینی و کانتینر های مخزنی یا یخچال دار از حیث حلال، مورد آسیب واقع شود. مایعاتی مثل روغن که از طریق مخازن بزرگ و در حمل دریایی از کشوری مثل برزیل به مقصد کشوری اسلامی حمل می شود باید دقیقاً مورد ارزیابی قرار گیرد و پیش از حمل از مبدا، از ظاهر و پاک بودن مخازن و صلاحیت کشنده ها برای حمل توسط سازمان گواهی دهنده حلال اطمینان حاصل شود و بعد از حمل دریایی، وقتی کالا به کشور مقصد می رسد در مقصد هم برای حمل زمینی و ریلی تا کارخانه و مراکز بسته بندی باز باید مورد ارزیابی حلیّت قرار گیرد. این است که امروزه ترانزیت حلال مکمل فرایند حلال برای تولید محصول مورد توجه قرار گرفته و جریان اجرایی خود راطی می نماید. موسسه حلال جهانی راهکارهای اجرایی ترانزیت حلال را تدوین نموده و آماده خدمت در این زمینه است.