بنا بر تحقیقات موسسه حلال جهانی، ترانزیت حلال از زمینه هایی ...