غذای حلال محبوب مسیحیان مالاوی

"مار نشان می دهد مسیحیان کشور مالاوی این روزها به شدت به غذاهای حلال روی آورده اند و دلیل این کار خود را مطابق بودن غذای حلال با تعالیم کتاب مقدس، انجیل می دانند."
"مار نشان می دهد مسیحیان کشور مالاوی این روزها به شدت به غذاهای حلال روی آورده اند و دلیل این کار خود را مطابق بودن غذای حلال با تعالیم کتاب مقدس، انجیل می دانند."
  • مار نشان می دهد مسیحیان کشور مالاوی این روزها به شدت به غذاهای حلال روی آورده اند و دلیل این کار خود را مطابق بودن غذای حلال با تعالیم کتاب مقدس، انجیل می دانند.


آمار نشان می دهد مسیحیان کشور مالاوی این روزها به شدت به غذاهای حلال روی آورده اند و دلیل این کار خود را مطابق بودن غذای حلال با تعالیم کتاب مقدس، انجیل می دانند.
 
 پدر برناباس سالاکا که یکی از کشیش های ارشد کلیسای آنجلیکن مالاوی است گفته است که مسیحیان با آغوش باز این مفهوم را می پذیرند: “در ابتدا ما مردد بودیم که آیا باید این مفهوم را بپذیریم یا نه، چون فکر می کردیم مفهومی است که مسلمانان اختراع کرده اند تا برمسیحیان تسلط یابند، اما با گذشت سال ها فهمیدیم که چه از نظر دینی و چه از نظر سلامتی به نفع ما است که از غذاهای حلال استفاده کنیم. کتاب مقدس هم چنین دستوری به ما می دهد، این کتاب به ما دستور می دهد که غذای سالم بخوریم و از گوشتی که برای بت ها قربانی شده بر حذر باشیم.”
به گزارش روابط عمومی خبرگزاری حلال٫ کشور مالاوی که در جنوب آفریقا قرار دارد اکثر جمعیت آن مسیحی است اما نفوذ مفهوم حلال در میان آن ها باعث شده غذاهای حلال در بین این مسیحیان محبوبیت خاصی پیدا کند.