سرو غذای حلال در زندان های فرانسه

دادگاهی در فرانسه به زندان سنت کوئنتین که نزدیک گرینوبل، در جنوب فرانسه است، دستور داده غذای حلال را در دسترس زندانیان مسلمان قرار دهد. این دادگاه این دستور را تحت عنوان «آزادی انجام اعمال مذهبی» صادر کرده است.
دادگاهی در فرانسه به زندان سنت کوئنتین که نزدیک گرینوبل، در جنوب فرانسه است، دستور داده غذای حلال را در دسترس زندانیان مسلمان قرار دهد. این دادگاه این دستور را تحت عنوان «آزادی انجام اعمال مذهبی» صادر کرده است.

دادگاهی در فرانسه به زندان سنت کوئنتین که نزدیک گرینوبل، در جنوب فرانسه است، دستور داده غذای حلال را در دسترس زندانیان مسلمان قرار دهد. این دادگاه این دستور را تحت عنوان «آزادی انجام اعمال مذهبی» صادر کرده است.

دادگاهی در فرانسه به زندان سنت کوئنتین که نزدیک گرینوبل، در جنوب فرانسه است، دستور داده غذای حلال را در دسترس زندانیان مسلمان قرار دهد. این دادگاه این دستور را تحت عنوان «آزادی انجام اعمال مذهبی» صادر کرده است.
این تصمیم پس از آن صورت گرفت که شخصی به نام آدریان کی، از زندانبان های این زندان معروف درخواست کرد که برای زندانیان مسلمان غذای حلال سرو شود. این درخواست او از سوی زندانبانان رد شد و او موضوع را به دادگاه کشاند و دادگاه حق را به این زندانی داد وبه مسئولان زندان سه ماه فرصت داد که در فهرست غذاهای خود، غذای حلال را هم بگنجانند.