حلال به مدارس سوئد می رود

  • آژانس نظارت بر مدارس سوئد اعلام کرد که سرو غذای حلال در مدارس سوئد ناقض قوانین خاص غذای مدارس نیست و بنابراین در مدارس سوئد از این پس غذای حلال هم سرو می شود.

آژانس نظارت بر مدارس سوئد اعلام کرد که سرو غذای حلال در مدارس سوئد ناقض قوانین خاص غذای مدارس نیست و بنابراین در مدارس سوئد از این پس غذای حلال هم سرو می شود.
آژانس نظارت بر مدارس سوئد اعلام کرد که سرو غذای حلال در مدارس سوئد ناقض قوانین خاص غذای مدارس نیست و بنابراین در مدارس سوئد از این پس غذای حلال هم سرو می شود. این رای پس از اعتراض عده ای از والدین سوئدی اعلام شد، آن ها اعتراض کرده بودند این کار ناقض اصل عدم تبلیغ دینی در مدارس سوئد است.
در ماه سپتامبر این اعتراض به دادگاه رفت و بحث های بسیاری پیرامون آن در گرفت.
ذبح به شیوه حلال مسلمانان و یا کوشر که به یهودیان تعلق دارد، در سوئد آزاد است؛ البته به شرطی که حیوانات پس از آن که گلوی شان بریده شود، بی هوش شوند که مسلمانان و یهودیان این تبصره را پذیرفته اند.