مزاياى مصرف غذاهاى حلال

گرايش روز افزون به مصرف غذاهاى حلال و افزايش حجم تقاضاها براى اين محصولات حتى در جوامع غير مسلمان، اكنون ديگر با آمار و ارقام نشان دادنى است.
گرايش روز افزون به مصرف غذاهاى حلال و افزايش حجم تقاضاها براى اين محصولات حتى در جوامع غير مسلمان، اكنون ديگر با آمار و ارقام نشان دادنى است.

گرايش روز افزون به مصرف غذاهاى حلال و افزايش حجم تقاضاها براى اين محصولات حتى در جوامع غير مسلمان، اكنون ديگر با آمار و ارقام نشان دادنى است.


گرايش روز افزون به مصرف غذاهاى حلال و افزايش حجم تقاضاها براى اين محصولات حتى در جوامع غير مسلمان، اكنون ديگر با آمار و ارقام نشان دادنى است.
 
بطورى كه توجه به تولىد محصولات غذائي حلال و تجارت آن مورد توجه بخش هاى اقتصادى اغلب كشورها قرار گرفته است. اين كه مصرف اين غذاها چه مزايائي دارد از چندين وجه قابل تبيين است. به نظر موسسه حلال جهانى مزاياى اين نوع غذاها را كه به آثار طبيعى و وضعى مصرف غذاى حلال بر مى گردد را در ده سرفصل مى توان تشريح نمود:

١. كيفيت برتر (به لحاظ اضافه داشتن استاندارد حلال علاوه بر استاندارهاى توليدي و بهداشتي)

٢. سلامتى و بهداشت (به لحاظ عارى بودن از هر نوع نجاست و آلودگى)

٣. پاكى (زيرا از طيّبات و مواد پاك تهيه شده است)

٤. آرامش بخشي (زيرا واجد روح معنويت است)

٥. شفاء (زيرا بهترين دارو براى تقويت انسان غذاى سالم است)

٦. نشاط بخشي (زيرا غذاي سالم و پاك موجب رشد و نشاط مي شود)

٧. بركت (اين غذا به لحاظ انطباق با شرع موجب بركت است)

٨. رضايت الهى (چون منطبق با رضايت خداست اثر وضعى و تكوينى پيدا مى كند)

٩. رشد معنوى (غذاى حلال، روح انسانى را جلا مي بخشد و ميل به خطا را در او كمتر مي كند)

10. فاقدعوارض (مثل غذاهاى حرام ، عوارض سوئي بر آن مترتب نيست)