همكاري در موضوع حلال با سازمان جهانى سلامت حيوانات (OIE)

پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى مركز در موضوع سلامت حيوانات و مزاياى ذبح اسلامى در اين زمينه در تطبيق با روش هاى رايج در اروپا، به تحقيقات انجام شده اشاره نمود.
پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى مركز در موضوع سلامت حيوانات و مزاياى ذبح اسلامى در اين زمينه در تطبيق با روش هاى رايج در اروپا، به تحقيقات انجام شده اشاره نمود.

پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى مركز در موضوع سلامت حيوانات و مزاياى ذبح اسلامى در اين زمينه در تطبيق با روش هاى رايج در اروپا، به تحقيقات انجام شده اشاره نمود.


پروفسور حسن آيدارس نماينده سازمان در مصر، ضمن ارائه فعاليت هاى مركزدر موضوع سلامت حيوانات و مزاياى ذبح اسلامى در اين زمينه در تطبيق با روش هاى رايج در اروپا ، به  تحقيقات انجام شده اشاره نمود.
 
ایشان امادگي اين مركز را براى توسعه تحقيقات در زمینه حلال و كار مشترك و تبادل تحقيقات در شكل تفاهم نامه و قرارداد با موسسه حلال جهانى را اعلام نمود.

سازمان جهانى سلامت حيوانات يك موسسه بين المللي در موضوع سلامت غذاى حاصل از حيوانات است كه تاكنون فعاليتهاى زيادي را در سطح بين المللى انجام داده است.