گواهى حلال به كشتي هاي صيد ماهى

گواهى حلال به كشتي هاي صيد ماهى
گواهى حلال به كشتي هاي صيد ماهى


در ژاپن يك شركت صيد ماهى مدعى شد كه گواهى حلال دريافت كرده است.
اين شركت گفت كاركنان موظفند در ضدعفونى محيط و شستشويي دست از الكل به عنوان ضد عفونى استفاده نكنند. اين كشتى به صيد نهنگ مي پردازد. قابل ذكر است كه نهنگ در فقه شيعه و بعضى مذاهب اسلامي بدليل فقدان فلس ، حرام و خوردن آن جايز نيست. مطابق يكي از بندهاى استاندارد جهانى حلال توليدات آبزيان حتما بايد روي بسته بندي هاى خود قيد بافلس يا بدون فلس را ذكر نمايند تا مصرف كنندگان بر اساس فقه خود انتخاب نمايند. اينكه كشتي ها و ساير حامل هاى مواد غذايي در فرايند حمل خود استاندارد حلال را رعايت نمايند از موضوعاتى است كه موسسه حلال جهانى از مدت ها پيش استاندارد آن را تهيد نموده و در بخش خدمات حلال به آن پرداخته است. در همين راستا نيز تفاهم نامه اى بين موسسه حلال جهانى و سازمان بنادر جنوب به امضاء رسيده است.