به گزارش خبرگزاري حلال، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ...

به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ...

مجلس با صدور \”گواهی حلال\” جهت مواد و فرآورده های وارداتی ...

عبدالحسین فخاری دبیر کل مؤسسه حلال جهانی در گفتگو با خبرنگار ...