به دعوت رئیس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه ...

منطقه آزاد تجاری ارس به عنوان نخستین منطقه آزاد بر اساس ...