گزارش تامسون رویترز از اقتصاد جهان اسلام در سال 2013

گزارشی که اخیرا سازمان معتبر تامسون رویترز از اقتصاد اسلامی ارائه داده نشان می دهد تنها گردش مالی مربوط به غذا و تغذیه مسلمانان هر ساله رقمی نزدیک به هزار و صد میلیارد دلار را به خود اختصاص می دهد.
گزارشی که اخیرا سازمان معتبر تامسون رویترز از اقتصاد اسلامی ارائه داده نشان می دهد تنها گردش مالی مربوط به غذا و تغذیه مسلمانان هر ساله رقمی نزدیک به هزار و صد میلیارد دلار را به خود اختصاص می دهد.

گزارشی که اخیرا سازمان معتبر تامسون رویترز از اقتصاد اسلامی ارائه داده نشان می دهد تنها گردش مالی مربوط به غذا وتغذیه مسلمانان هر ساله رقمی نزدیک به هزار و صد میلیارد دلار را به خود اختصاص می دهد.

این گزارش که به کمک دینار استانداردز منتشر شده نشان می دهد دیگر بخش های اقتصادی جهان اسلام هم دارای گردش های اقتصادی هنگفتی به قرار زیر است:

لباس: 224 میلیارد دلار

گردشگری: 137 میلیارد دلار

رسانه: 70 میلیارد دلار

دارو: 70 میلیارد دلار

آرایشی و بهداشتی: 26 میلیارد دلار

بانکداری اسلامی: هزار و 300 میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری حلال این آمار مربوط به سال 2013 است و پیش بینی می شود در سال 2014 و با توجه به رشد اقتصادی کشورهای مسلمان، این رقم از این هم فراتر رود.

جالب است در این گزارش بازیگران اصلی صحنه، کشورهای غیرمسلمان هستند و ده کشور برتر صادر کننده به حوزه کشورهای اسلامی، هیچ کدام عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیستند و 85 درصد غذای تولید و ارائه شده به مسلمانان، توسط غیرمسلمانان انجام می شود.