حلال در توليدات مزرعه آكساى پورتلى

  • مجتمع بزرگ توليد تخم مرغ و پودر آن در شهر روستوف در جنوب روسيه مورد بازديد دبيركل موسسه حلال جهانى و هيأت همراه قرار گرفت.

مجتمع بزرگ توليد تخم مرغ و پودر آن در شهر روستوف در جنوب روسيه مورد بازديد دبيركل موسسه حلال جهانى و هيأت همراه قرار گرفت. 
 اين مزرعه كه ساليانه ١٦٧ میليون عدد تخم مرغ و چهل و پنج تن پودر زرده تخم مرغ توليد مي كند از مهم ترين مراكز توليد تخم مرغ در روسيه محسوب شده و با حدود هتصد هزار مرغ مادر به توليد مشغول بوده و همه استانداردهاى مربوط به حلال جهانى را در مورد غذاى مرغ براى توليدات حلال مراعات مي كند و هيچ افزودنى غير حلال را در برنامه ندارد. شهر روستوف منطقه اى سرسبز و حاصلخيز در روسيه  و از نظر كشاورزي بسيار غنى بوده و ظرفيت توليد غذاى حلال براى بسياري از مناطق جهان را داراست.

دكتر فخاري در اين ديدار ضمن تشكر از رعايت استاندارد حلال در اين مجتمع آمادگى كنسرسيوم صادراتى حلال را براى ارائه اين توليدات به بازارهاى جهانى حلال اعلام نمود.