افزایش ۲۰۷ درصدی بازار غذای حلال اروپا در چهار سال

تحقیقی که در اروپا انجام شده، نشان می دهد تا چهار سال آینده، حدود ۲/۰۶ درصد بر حجم تجارت حلال افزوده می شود.
تحقیقی که در اروپا انجام شده، نشان می دهد تا چهار سال آینده، حدود ۲/۰۶ درصد بر حجم تجارت حلال افزوده می شود.


تحقیقی که در اروپا انجام شده، نشان می دهد تا چهار سال آینده، حدود ۲/۰۶ درصد بر حجم تجارت حلال افزوده می شود.

همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که چهار حوزه غذایی که عبارت اند از محصولات دامی، خوراکی های فرآوری شده، نوشیدنی های غیر الکلی و محصولات لبنی، بیشترین سهم درآمدی را برای فروشندگان حلال ایجاد کرده اند.
این تحقیق را که گروهی از تحلیل گران خبره اقتصادی انجام داده اند، کشورهای روسیه، بریتانیا، فرانسه و همچنین چندین کشور اروپایی دیگر را شامل می شود. همچنین این گزارش تحلیلی درباره فروشندگان محصولات حلال ارائه داده که نشان می دهد بازیگران اصلی صحنه حلال اروپا، نه فروشگاه های کوچک خواروبارفروشی متعلق به مسلمانان، بلکه فروشگاه های زنجیره ای عظیمی همچون کلفور، نستله، طاهره و تسکو هستند.