کسب روزی حلال در سخت ترین شرایط

  • کوره آجرپزی نفتی در استان گلستان، به همت مردان و زنان غیرتمندی اداره می شود که با تمام توان برای کسب روزی حلال می کوشند. اما مهمتر این است که نوجوانان هم در تابستان به کمک والدین خود می شتابند تا در رونق کار در کوره سهیم باشند.

کوره آجرپزی نفتی در استان گلستان، به همت مردان و زنان غیرتمندی اداره می شود که با تمام توان برای کسب روزی حلال می کوشند. اما مهمتر این است که نوجوانان هم در تابستان به کمک والدین خود می شتابند تا در رونق کار در کوره سهیم باشند.