رمضان و حلال پیوندی متین، رمضان نماد حلال

  • رمضان،یک هاله معنویت و نور بر زندگی مسلمانان در سراسر جهان می گسترد. حال و هوای خاصی در جوامع اسلامی حاکم می شود،فره های کریمانه همه جا گسترده می شود،به حلال و مال حلال و کسب حلال و زدودن حق الناس از اموال شخصی و پرداخت حق الله از اموال ،عنایت ویژه ای می شود و خلاصه رمضان و حلال پیوندی متین می یابند به نوعی که رمضان نماد حلال می گردد.

     

در زندگی روزمره این تحول یک ماهه نقش آفرین می شود و امید که این رنگ و بوی و حال و هوا تا رمضانی دیگر اثرش باقی بماند. رمضان یک جشنواره بزرگ حلال است و بهتر است روزی یا هفته ای از آن به این جشنواره اختصاص یابد تا در یک همایش و جشنواره همه اعضای خانواده از طریق امور هنری و فرهنگی و اقتصادی با حضور نمایندگانی از تولیدکنندگان با حلال و اهمیت و نقش آن در زندگی آشنا شوند. موسسه حلال جهانی از مدتها پیش طرح این جشنواره را در رمضان آماده نموده و امید است با همکاری همه اقشار مردم و نهادها و کارخانجات عملی شود.