جای تکافل در صنعت بیمه در ایران خالی است

سخنى در موضوع بيمه حلال ( تكافل ) در كشورهاى اسلامي
سخنى در موضوع بيمه حلال ( تكافل ) در كشورهاى اسلامي


صاحب امتیاز و مدیر مسؤول دو ماهنامۀ بیمه اظهار داشت: « سابقۀ بیمۀ اسلامی به دورۀ خلفای راشدین بر میگردد. در دورۀ عمر بن خطاب نوعی بیمۀ اسلامی بین افسران سپاه اسلام به وجود آمده بود٫ تعریفی که بین بعضی از فرق اسلامی از دیه وجود دارد تعریف بیمه است. بر اساس این تعریف دیه عبارت است از پول خون و بر همین اساس دیه عبارت است از پولی که خانوادۀ قاتل به خانوادۀ مقتول پرداخت می کنند تا از سختیهای انواۀ مقتول بکاهند. نوع دیگر بیمه همان بیمه های دریایی است که در برابر دزدی دریایی پوشش داشته است.»
بهمن کبیری پرویزی اظهار داشت: «بیمه راهی برای یاری به دهکهای کم درآمد جامعه است.» «ضمانت متقابل اعضاء براي یاری به کسانی است كه  که نیاز به یاری دارند و تأئید فقهی از جمله اصول تکافل هستند.»
این دانش آموختۀ مؤسسۀ اموزش عالی بیمه اکو اظهار داشت: « نخستین شرکت تکافل در سال 1979 تأسیس شد و تا سال 1996 تعداد این شرکتها به سی شرکت رسید. تا سال 2002 بیش از پنجاه شرکت تکافل و تکافل اتکایی در دنیا فعالیت خود را آغاز کردند.»
وی اظهار داشت: «حق بیمۀ پرداختی تکافل تا سال 2015 بالغ بر هفت میلیارد و چهارصد میلیون دلار بالغ میشود.»
بهمن کبیری پرویزی اظهار داشت: «تکافل دارای چهار الگوی غیر انتفاعی، تعاونی، مضاربه و وکالت است.»
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول دو ماهنامۀ بیمه گر اظهار داشت: «بررسی موضوع تکافل در ایران در دستور کار دو ماهنامۀ بیمه گر قرار دارد و از اولویت بالائی برخوردار است.»
این دانش آموختۀ مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو تشکیل صندوقهای غیر رسمی تکافل، توسعۀ نهادهای متشکل از دهکهای کم درآمد، آموزش دولت و دیگر حامیان مالی و تصدی بخش تکافل در تخصص فنی، حمایت مالی و الگوی مشارکتی را راهکار توسعۀ تکافل دانست.
وی با نام بردن از صندوق کشاورزی لبنان که در سال 2007 تأسیس شده است نام برد و اظهار داشت: «این صندوق در حوزۀ درمان فعالیت میکند و اعضاء آن را مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل میدهد و تا سال 2006 موفق به جذب بیست و سه هزار عضو شده است. حق بیمۀ پرداختی به ازاء هر نفر در این صندوق ده دلار در ماه (بیست و پنج هزار تومان در ماه) است.»