توقف و تعليق انجمن صنفي حلال توسط اتاق بازرگاني

  • به گزارش خبرگزاري حلال، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۳ دستور تعليق و توقف همه فعاليت هاي انجمن توسعه و ترويج ، توليد و تجارت محصولات حلال ( انجمن صنفي حلال) را صادر كرد.

هومن حاجي پور رئيس تشكل هاي اتاق بازرگاني اين موضوع را در جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده اعلام نمود و گفت طبق وظيفه نظارتي اتاق بر تشكل ها از آنجا كه هيأت مديره اين انجمن نتوانست اعتماد اعضا را براي رسيدن به حد نصاب لازم براي تشكيل دو جلسه مجمع عمومي جلب كند، همه فعاليت هاي اين انجمن متوقف مي شود تا هيأت رئيسه اتاق نسبت به انحلال يا عدم انحلال تصميم بگيرد.
خبرنگار خبرگزاري حلال موضوع را از دبيركل موسسه حلال جهاني جويا شد. دكتر عبدالحسين فخاري ضمن تاييد خبر افزود : تخلفات متعدد انجمن صنفي حلال از جمله عدم تشكيل مجمع عمومي در طول سه سال، دريافت غير قانوني حق عضويت، منوط كردن گواهي حلال به پرداخت حق عضويت، عدم گزارش مالي به اعضا، مشاركت با ايكريك در واريز وجوه گواهي به يك موسسه غيرقانوني دو نفره، عدم توفيق در جذب دارندگان گواهي حلال بدليل همين تخلفات، سوء استفاده از نام و امضاي رئيس دفتر رئيس جمهور، حذف غير قانوني منتقدين هيأت مديره وتخلفات ديگر از جمله تخلفاتي بود كه قبلا به اتاق هم گزارش شده بود. در ادامه خبرنگار خبرگزاري حلال اضافه كرد: موسسه حلال جهاني قبلا در سايت حلال جهاني نسبت به اين تخلفات هشدار داده و اطلاع رساني نموده بود تا اينكه مسئولين اتاق هم رسيدگي نموده و فعاليت اين انجمن را متوقف نمودند.