حلال جهانی در روزنامه اقتصاد نمایشگاه

ویژه نامه های روزنامه اقتصاد نمایشگاه برای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی آگروفود 95 منتشر شد.
ویژه نامه های روزنامه اقتصاد نمایشگاه برای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی آگروفود 95 منتشر شد.

ویژه نامه های روزنامه اقتصاد نمایشگاه برای بیست و سومین نمایشگاه بین المللی آگروفود 95 منتشر شد. مصاحبه با دبیرکل حلال جهانی و معرفی موسسه حلال جهانی و خدمات آن را در صفحه 13 روزنامه ملاحظه فرمایید.