نخستین همایش مدیران و کارشناسان بازرگانی و جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...