مراجعه ورزشکاران ایرانی به رستوران های غیر حلال

تصویری به دست ما رسید که نشان می داد ورزشکاران ایرانی به رستوران های غیر حلال مثل مک دونالد مراجعه نموده اند. قابل توضیح است که علیرغم هشدارها و مکاتبات موسسه حلال جهانی، باز هم امسال ظاهراً برای غذای حلال ورزشکاران در المپیک فکری نشده است و ورزشکاران به رستوران هایی از قبیل مک دونالد مراجعه می کنند.
تصویری به دست ما رسید که نشان می داد ورزشکاران ایرانی به رستوران های غیر حلال مثل مک دونالد مراجعه نموده اند. قابل توضیح است که علیرغم هشدارها و مکاتبات موسسه حلال جهانی، باز هم امسال ظاهراً برای غذای حلال ورزشکاران در المپیک فکری نشده است و ورزشکاران به رستوران هایی از قبیل مک دونالد مراجعه می کنند.

تصویری به دست ما رسید که نشان می داد ورزشکاران ایرانی به رستوران های غیر حلال مثل مک دونالد مراجعه نموده اند. قابل توضیح است که علیرغم هشدارها و مکاتبات موسسه حلال جهانی، باز هم امسال ظاهراً برای غذای حلال ورزشکاران در المپیک فکری نشده است و ورزشکاران به رستوران هایی از قبیل مک دونالد مراجعه می کنند.

همانطور که مسلم است اولین و اساسی ترین نیاز ورزشکاران در رقابت های ورزشی تامین انرژی لازم برای مسابقات ایشان است. موسسه حلال جهانی با برگزاری سمینارهای اختصاصی در این زمینه، نکات حائز اهمیت برای ورزشکاران در رقابت های بین المللی از جمله تامین غذای حلال ورزشکاران را بارها مطرح نموده است تا راهکاری برای حل اصولی تامین غذای حلال ورزشکاران در میادین جهانی طراحی شود. تا آنجا که مطلع هستیم هنوز هیچگونه تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. در حالیکه شاهد این هستیم کشورهای غیر مسلمان برای حداقل تعداد ورزشکاران مسلمان در تیم کشورشان تمهیدات لازم را برای تامین غذای حلال آنها در نظر می گیرند . امید است با تصمیماتی که در سطوح بالای مدیریت ورزش کشور اتخاذ خواهد شد ساز و کارهای اصولی ورزشکاران ما طراحی و اجرا شود.