نخستين استاندارد حلال براى شركت هاى هوائي جهان توسط موسسه حلال ...