عكس يادگارى در پايان همايش \”راهكارهاى تجارت با #تايلند\” منتظر اطلاعات ...