به گزارش موسسه حلال جهانی، ترکیه که به دنبال سهم بیشتری ...