مهندس آلدين داگون جيگ از مركز گواهى حلال وابسته به جمعيت ...

اخیرا هتل هایی در ترکیه با عنوان «هتل های حلال» و یا ...