دوبی به شدت به دنبال حضور در بازار حلال جهان است ...