مرصاد سجاد، دبیرکل شورای گسترش حلال دوبی، از وجود سازمان های ...