برای نخستین بار یک گردهمایی با عنوان «بیداری تجارت حلال» در ...