حلال جهانی در ترکیه

دیدار در جمع هیئت ایرانی با رئیس استاندارد ترکیه